Normativa

 

Els documents aquí recollits tenen únicament caràcter informatiu; només els publicats al Butlletí Oficial de l'Estat o continguts en certificacions emeses de conformitat amb la normativa vigent tenen caràcter d'autèntics.

Estatal

Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre Límits del domini sobre immobles per eliminar barreres arquitectòniques a les persones amb discapacitat.

BOE nº 129, 31-May-1995

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

BOE nº 289, 3-Dic-2003

Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

BOE nº 113, 11-May-2007

Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat.

BOE nº290, 4-Dic-2007

Llei 49/2007, de 26 de desembre, per la qual s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

BOE nº 310, 27-Dic-2007

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

BOE nº289, 3-Dic-2013

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. Disposició addicional tercera. Exigibilitat de les condicions bàsiques d’accessibilitat i de no discriminació. b) Per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions: Espais i edificacions existents el 4 de desembre de 2010, que siguin susceptibles d’ajustaments raonables: 4 de desembre de 2017

BOE  nº289, 3-Dic-2013 (Disposición adicional tercera, b)

 

Autonòmiques

 
Andalusia

 

Decret 293/2009, de 7 de juliol, pel qual s'aprova el reglament que regula les normes per a l'accessibilitat en les infraestructures, l'urbanisme, l'edificació i el transport a Andalusia.

BOJA nº 140, 21-Jul-2009

Decret 72/1992, de 5 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques per a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i en el Transport a Andalusia.

BOJA nº 44, 23-May-1992

 

Aragó

Llei 3/1997, de 7 d'abril, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques, de transports i de la comunicació.

BOE nº 105, 2-May-1997 / BOA nº 44, 18-Abr-1997

 

Astúries, Principat de

Llei 5/1995, de 6 d'abril, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres.

BOE nº 149, 23-Jun-1995 / BOPA nº 89, 19-Abr-1995

 

Canàries

Llei 8/1995, de 6 d’ abril, d'accessibilitat i supressió de barreres físiques i de la comunicació.

BOE nº 122, 23-May-1995 / BOC nº 50, 24-Abr-1995

 

Cantàbria

Llei 3/1996, de 24 de setembre, sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.

BOE nº 272, 11-Nov-1996 / BOC nº 198, 2-Oct-1996

 

Castella - La Manxa

Llei 1/1994, de 24 de maig, d'accessibilitat i eliminació de barreres a Castella-La Manxa.

BOE nº 34, 9-Feb-1995 / DOCM nº 32, 24-Jun-1994

 

Castella i Lleó

Llei 3/1998, de 24 de juny, d'accessibilitat i supressió de barreres.

BOE nº 197, 18-Ago-1998 / BOCyL nº 123, 1-Jul-1998

 

Catalunya

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

BOE nº 307, 24-Dic-1991 / DOGC nº 1526, 4-Dic-1991

 

Comunitat de Madrid

Llei 8/1993, de 22 de juny, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

BOE nº 203, 25-Ago-1993 / BOCM nº 152, 29-Jun-1993

 

Comunitat de Navarra

Llei Foral 5/2010, de 6 d'abril, d’ accessibilitat universal i disseny per a totes les persones.

BOE nº 128, 26-May-2010 / BON nº 46, 14-Abr-2010

 

Comunitat de València

Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana.

BOE nº 301, 15-Dic-2009 / DOCV nº 6152, 25-Nov-2009

Llei 1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.

BOE nº 137, 9-Jun-1998 / DOGV nº 3237, 7-May-1998

 

Extremadura

Llei 6/2002, de 27 de juny, de mesures de suport en matèria d'autopromoció de vivendas, accessibilitat i sòl.

BOE nº 201, 22-Ago-2002 / DOE nº 85, 23-Jul-2002

Llei 8/1997, de 18 de juny, de promoció de l'accessibilitat a Extremadura.

BOE nº 188, 7-Ago-1997 / DOE nº 77, 3-Jul-1997

 

Galícia

Llei 8/1997, de 20 d'agost, d'accessibilitat i supressió de barreres a la Comunitat Autònoma de Galícia.

BOE nº 237, 3-Oct-1997 / DOG nº 166, 29-Ago-1997

 

Illes Balears

Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques.

BOE nº 197, 18-Ago-1993 / BOIB nº 62, 20-May-1993

 

La Rioja

Llei 5/1994, de 19 de juliol, de supressió de barreres arquitectòniques i promoció de l'accesibilitat.

BOE nº 205, 27-Ago-1994 / BOLR nº 91, 23-Jul-1994

 

País Basc

Decret 59/1981 de 23 de març, sobre normativa per a la supressió de barreres urbanístiques.

BOPV nº 19, 21-May-1981

Llei 20/97, de 4 de desembre, per a la promoció de l'accessibilitat.

BOPV nº246, 24-Dic-1997

 

Regió de Múrcia

Llei 5/1995, de 7 d'abril, de condicions d'habitabilitat en edificis d'habitatges i promoció de l'accessibilitat general.

BOE nº 131, 2-Jun-1995 / BORM nº 102, 4-May-1995